We hebben super goed nieuws want we kunnen woensdag 29 april al starten met de lessen. Lees deze mail goed door want we moeten ons echt houden aan de richtlijnen van de KNLTB. Er wordt regelmatig gecontroleerd op het park. Houden we ons niet aan de richtlijnen dan staan er hoge boetes op en bestaat er een kans dat het park gesloten wordt. Dat zou jammer zijn nu we allemaal graag weer willen en kunnen sporten.

Groeps indeling:

We starten met de lessen zoals die gepland stonden voor de eerste week van april. De indeling daarvan zullen we uiterlijk morgen nog een keer sturen.

De lessen duren 50 minuten dit is officeel altijd al zo maar meestal gaan de leraren langer door. In verband met de Corona maatregelen zal er telkens 10 minuten tussen de lessen zitten. Uiteraard zullen onze trainers er op toezien dat de lessen nog steeds dezelfde kwaliteit bevatten die je van ons gewend zijn. Eventueel extra lessen in deze periode zijn te bespreken stuur daarvoor een reply op deze mail.

Vrijspelen: Er is samen met Hugo Ekker Tennis academie de Horeca en het Tennispark besloten om vooralsnog niet te beginnen met het aanbieden van vrijspelen. We willen komende week eerst opstarten met lessen en kijken hoe het loopt. Zodat we daarna het vrijspelen ( wat onderbegeleiding moet ) op een veilige manier kunnen aanbieden.  Het is ook niet mogelijk om als ouder met de kinderen vrij te spelen en jezelf als ouder aan te merken als begeleider. 

Wat zijn de richtlijnen?  

De richtlijnen van het KNLTB staan opgesteld in het stappenplan leraren – fase 1 en aanvullende richtlijnen Tennis en Padel. 

We zullen de belangrijkste punten hieronder opnoemen zodat je weet waar je rekening mee moet gaan houden als je komt trainen. We vragen jullie om de documenten zelf ook voor de volledigheid door te nemen.

 • De lessen worden altijd van tevoren ingepland
 • Openingstijden tennispark 08.00 tot 20.00 (het hek gaat elke avond dicht)
 • Er zijn toezichthouders op het tennispark aanwezig. Dit kan één van de trainers en/of een medewerker van het tennispark zijn. Dit betekent dat een toezichthouder jou kan aanspreken met het verzoek om je te houden aan de richtlijnen. 
 • Aanwezigheid van ouders is niet toegestaan op het tennispark/vereniging. Halen en brengen tot aan de ingang. Ouders en kinderen (13 tot en met 18 jaar) wachten bij de ingang.
 • Een te volgen looproute wordt op het park aangegeven. 
 • De spelers kleden zich thuis om en melden zich niet eerder dan 10 minuten voor aanvang bij de ingang
 • Vermijd het aanraken van hekken, banken, netten, deuren, etc. zo veel mogelijk
 • De spelers wassen hun handen voor en na iedere training of maken gebruik van desinfecterende gel
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Alle meegebrachte materialen van leerlingen op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar tegen een hek plaatsen/neerleggen
 • Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de het tennispark worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder aan.
 • Horeca is gesloten zij verkopen ook geen snacks of ijsjes.
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
 • Ga na het voltooien van de training(en) meteen weer naar huis
 • Bij regen mogen er geen lessen binnen gegeven worden de leraren zullen jullie als de les niet doorgaat informeren via een app bericht.

Let op!

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

We hebben er alle vertrouwen in om dit goed te kunnen organiseren en de veiligheid te kunnen waarborgen, zodat de gezondheid voorop blijft staan.

We beseffen ons heel goed dat we een uitzondering kunnen maken op sportgebied. Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken. We moeten niet teveel en te snel willen, het is immers een testperiode. En we willen immers niet terug naar de situatie waar we binnen moeten blijven. Doen we het gezamenlijk goed, dan kunnen we des te eerder weer open voor alle leeftijden. 

ENGLISH

We have great news because we can start the lessons on Wednesday 29 April. Read this email carefully because we really have to comply with the guidelines of the KNLTB. Regular checks are made at the park. If we do not follow the guidelines, there are high fines and there is a chance that the park will be closed. That would be a shame now that we all want to be able to exercise again.

Group division: We start with the classes as planned for the first week of April. We will send the format of it again tomorrow at the latest. The lessons last 50 minutes, this has always been official, but usually the teachers go on longer. Due to the Corona measures, there will be 10 minutes between the lessons. Our trainers will of course ensure that the lessons still contain the same quality that you are used to from us.

Free play: Together with Tennisschool Buitenveldert and the Tennispark, it has been decided not to start offering free games for the time being. We want to start classes next week and see how it goes. So that we can be offered safe play afterwards (which must be under supervision). It is also not possible to play as a parent with the children and to qualify as a parent as a parent. We hereby inform you about the guidelines that the KNLTB have drawn up for us as trainers, associations and players. In addition, we also adhere to the protocol that the NOC * NSF has drawn up about responsible sports for children up to 12 years and youth up to and including 18 years. What are the guidelines?

What are the guidelines?

The guidelines of the KNLTB are set out in the step-by-step plan for teachers – phase 1 and additional guidelines for Tennis and Padel. We will list the main points below so that you know what to consider when training. We ask you to read the documents yourself for completeness.

 • Classes are always planned in advance.
 • Tennis park opening hours 8am to 8pm (the gate closes every night)
 • Supervisors are present at the tennis park. This can be one of the trainers and / or an employee of the tennis park. This means that a supervisor can address you with the request to adhere to the guidelines.
 • Presence of parents is not allowed on the tennis park / association. Pick up and bring to the entrance. Parents and children (13 to 18 years old) are waiting at the entrance
 • A walking route to be followed is indicated at the park.
 • The players change at home and report to the entrance no earlier than 10 minutes before the start
 • Avoid touching fences, benches, nets, doors, etc. as much as possible
 • The players wash their hands before and after every workout or use disinfectant gel Bring your own equipment such as a water bottle with a towel.
 • Place / place all materials brought by students against a fence at least 1.5 meters apart
 • Make sure children go to the toilet at home before exercise. Only in extreme emergency can the toilet be used on the tennis park. Talk to the teacher or supervisor about this.
 • Horeca is closed they also do not sell snacks or ice creams.
 • Don’t give high fives. Change track half clockwise.
 • Loan rackets are not allowed to rotate and are immediately disinfected after use.
 • Return home immediately after completing the training (s)
 • In case of rain, no lessons may be given. The teachers will inform you via an app message if the lesson is canceled.

Pay attention!

 • stay at home if you have any of the following: cold, cough, tightness or fever (from 38 ° C);
 • stay at home if someone in your house has a fever (from 38 ° C) and / or shortness of breath.
 • If everyone has no complaints for 24 hours, you can let your child exercise again and go outside; stay at home if someone in your household has tested positive for the new coronavirus (COVID-19). Because you can still get sick up to 14 days after the last contact with this person, you must stay at home until 14 days after the last contact;

We are confident that we can organize this properly and ensure safety, so that health remains paramount. We are well aware that we can make an exception in the field of sports. Together we have a great responsibility to handle this properly. We should not want too much and too quickly, after all, it is a test period. After all, we don’t want to go back to the situation where we have to stay inside. If we do well together, we can open all ages again the sooner.