Het is geweldig nieuws dat we maandag 11 mei kunnen starten met de lessen. We konden deze mail pas sturen nadat we de protocolen hadden gekregen van de KNLTB en we overleg hebben gehad met alle partijen op het park.

Lees deze mail goed door want we moeten ons echt houden aan de richtlijnen van de KNLTB. Er wordt regelmatig gecontroleerd op het park. Houden we ons niet aan de richtlijnen dan staan er hoge boetes op en bestaat er een kans dat het park gesloten wordt. Dat zou jammer zijn nu we allemaal graag weer willen en kunnen sporten.

Groeps indeling:

We starten met de lessen zoals die gepland stonden voor de eerste week van april. Het aantal lessen (van 17 naar 14 )en de lesbedragen zijn aangepast.

 • De lessen duren 50 minuten dit is officeel altijd al zo maar meestal gaan de leraren langer door. In verband met de Corona maatregelen zal er telkens 10 minuten tussen de lessen zitten. Uiteraard zullen onze trainers er op toezien dat de lessen nog steeds dezelfde kwaliteit bevatten die je van ons gewend zijn.
 • Alle lessen die vanaf  21 uur beginnen 1 week later, dit heeft te maken dat  het nog niet lang genoeg licht is. Er wordt 1 week minder gefactureerd en wanneer de lessen iets korter duren in de eerste en de tweede week wordt dit later in het seizoen gecompenseerd.
 • Er mogen maar maximaal 4 cursisten per baan. Omdat we geen extra banen voor de lessen kunnen krijgen willen we de groepen die uit 6 personen bestaan vragen een rouleer schema te maken. De lessen die je mist gaan we compenseren. De leraar die jullie lesgeeft zal hier nog een app over sturen.
 • Omdat we met regen niet binnen mogen spelen worden de lessen bij regen worden afgelast. Dit doen we dmv een app bericht en we zullen het op de website zetten.Wij stellen een regeling voor waarbij de cursist de eerste regen les betaald en de tennisschool de tweede enz. Loopt dit uit de hand dan zullen we dit op een passende manier oplossen. Wij hopen op begrip en natuurlijk dat het droog blijft.

Vrijspelen: Alle cursisten die lid zijn van de vereniging zullen dit weekend een mail krijgen met daarin uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Wat zijn de richtlijnen ivm het corona virus?  

De richtlijnen van het KNLTB staan opgesteld in het stappenplan leraren – fase 2 en aanvullende richtlijnen Tennis en Padel. 

We zullen de belangrijkste punten hieronder opnoemen zodat je weet waar je rekening mee moet gaan houden als je komt trainen. We vragen jullie om de documenten zelf ook voor de volledigheid door te nemen.

 • De lessen worden altijd van tevoren ingepland
 • Openingstijden tennispark 08.00 tot 22 uur (het hek gaat elke avond dicht)
 • Er zijn toezichthouders op het tennispark aanwezig. Dit kan één van de trainers en/of een medewerker van het tennispark zijn. Dit betekent dat een toezichthouder jou kan aanspreken met het verzoek om je te houden aan de richtlijnen. 
 • Een te volgen looproute wordt op het park aangegeven. 
 • De spelers kleden zich thuis om en melden zich niet eerder dan 10 minuten voor aanvang bij de ingang
 • Vermijd het aanraken van hekken, banken, netten, deuren, etc. zo veel mogelijk
 • De spelers wassen hun handen voor en na iedere training of maken gebruik van desinfecterende gel
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Alle meegebrachte materialen van leerlingen op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar tegen een hek plaatsen/neerleggen
 • Zorg voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de het tennispark worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder aan.
 • Horeca is gesloten zij verkopen ook geen snacks of ijsjes.
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
 • Ga na het voltooien van de training(en) meteen weer naar huis

Let op!

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • We hebben er alle vertrouwen in om dit goed te kunnen organiseren en de veiligheid te kunnen waarborgen, zodat de gezondheid voorop blijft staan.
 • We beseffen ons heel goed dat we een uitzondering kunnen maken op sportgebied. Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken. We moeten niet teveel en te snel willen, het is immers een testperiode. En we willen immers niet terug naar de situatie waar we binnen moeten blijven. Doen we het gezamenlijk goed, dan kunnen we des te eerder weer open voor alle leeftijden. 

Heel plezier zij het in aangepaste vorm op de baan.

 

Dear #ROEPNAAM#,
It is great news that we can start classes on Monday May 11. We were only able to send this email after we had received the protocols from the KNLTB and we had consultations with all parties at the park.

Read this email carefully because we really have to comply with the guidelines of the KNLTB. Regular checks are made at the park. If we do not follow the guidelines, there are high fines and there is a chance that the park will be closed. That would be a shame now that we all want to be able to exercise again.

Group division:

 • We start with the classes as planned for the first week of April. We will send the format of it again tomorrow at the latest. The lessons last 50 minutes, this has always been official, but usually the teachers go on longer.
 • Due to the Corona measures, there will be 10 minutes between the lessons. Our trainers will of course ensure that the lessons still contain the same quality that you are used to from us.
 • We start with the lessons that start at 9 p.m. 1 week later, this means that it has not been light long enough. There will be 1 week less billing and if the lessons last a little shorter in the first and second week, this will be compensated later in the season.
 • Only a maximum of 4 students per course are allowed. Because we cannot get extra jobs for the classes, we would like to ask the groups of 6 people to make a rotation schedule. We will compensate for the lessons you miss.
 • Because we are not allowed to play indoors with rain, the lessons are canceled in the rain. We do this by means of an app message and we will put it on the website. We propose an arrangement where the student pays the first rain lesson and the tennis school the second etc. If this gets out of hand we will solve this in an appropriate way . We hope for understanding and of course that it stays dry.

Free play: All students who are members of the association will receive an email this weekend explaining how this works.

What are the guidelines regarding the corona virus? The guidelines of the KNLTB are set out in the step-by-step plan for teachers – phase 2 and additional guidelines for Tennis and Padel. We will list the main points below so that you know what to consider when training. We ask you to read the documents yourself for completeness.

 • Classes are always planned in advance Tennis park opening hours 8am to 10pm (the gate closes every night) Supervisors are present at the tennis park. This can be one of the trainers and / or an employee of the tennis park. This means that a supervisor can address you with the request to adhere to the guidelines.
 • A walking route to be followed is indicated at the park.
 • The players change at home and report to the entrance no earlier than 10 minutes before the start.
 • Avoid touching fences, benches, nets, doors, etc. as much as possible
 • The players wash their hands before and after every workout or use disinfectant gel Bring your own equipment such as a water bottle with a towel.
 • Place / place all materials brought by students against a fence at least 1.5 meters apart Make sure to go to the toilet at home before exercising. Only in extreme emergency can the toilet be used on the tennis park. Talk to the teacher or supervisor about this.
 • Horeca is closed they also do not sell snacks or ice creams.
 • Don’t give high fives.
 • Change track half clockwise.
 • Loan rackets are not allowed to rotate and are immediately disinfected after use.
 • Return home immediately after completing the training (s)

Pay attention!

 • stay at home if you have any of the following: cold, cough, tightness or fever (from 38 ° C);
 • stay at home if someone in your house has a fever (from 38 ° C) and / or shortness of breath.If everyone has no complaints for 24 hours, you can let your child exercise again and go outside; 
 • stay at home if someone in your household has tested positive for the new coronavirus (COVID-19). Because you can still get sick up to 14 days after the last contact with this person, you must stay at home until 14 days after the last contact;
 • We are confident that we can organize this properly and ensure safety, so that health remains paramount.
 • We are well aware that we can make an exception in the field of sports. Together we have a great responsibility to handle this properly. We should not want too much and too quickly, after all, it is a test period. After all, we don’t want to go back to the situation where we have to stay inside. If we do well together, we can open all ages again the sooner